Stadsbestuur presenteert ambitieus meerjarenplan

05 nov 2019 - 10:28

Nieuws

Na de consultatie van de bevolking tijdens twee participatieavonden heeft het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opgesteld. Het zal nog voor advies aan de stedelijke adviesraden voorgelegd worden, waarna de beslissing wordt getroffen tijdens de gemeenteraad van 16 december eerstkomend.

Zoals in het bestuursakkoord vermeld staat wil het stadsbestuur Lier verder uitbouwen tot een ambitieuze en verantwoordelijke stad. Het moet hier aangenaam en veilig wonen zijn, waar grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, het onroerend erfgoed, de sportinfrastructuur en de cultuur. Er zal ingezet worden op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur. Er wordt een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid gevoerd. De groei van de stad zal in goede banen geleid worden. Verder wordt geijverd voor een divers cultureel aanbod en sfeervolle evenementen, een vitaal economisch leven en voor participatie als leidraad. Het meerjarenplan maakt melding van 21 beleidsdoekstellingen.

De schuld van de stad blijft onder controle, mede dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Regering in de pensioenfactuur en het open ruimte beleid (10,5 miljoen euro). De autofinancieringsmarge blijft in 2025 positief met 500.000 euro. Ook de volgende jaren blijven de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing gelijk. Wel worden de tarieven van de lokale belastingen en de retributies aangepast aan de stijgende levensduurte. De vaste afvalbijdrage en de algemene gemeentebelasting zullen verminderen, met de focus op alleenstaanden. Investeringen zijn voorzien voor 98,5 miljoen euro: 65,7 miljoen euro voor de stad en 32,8 miljoen euro voor het OCMW. Dit is een stijging met liefst 60% (17,5 miljoen euro) tegenover de vorige legislatuur.

Tot de Top Tien van voorziene investeringen behoren: 1 De restauratie van het begijnhof (24,75 miljoen euro); 2 De aanleg van nieuwe wegen en rioleringen (22,4 miljoen euro); 3 De restauratie van de Sint-Gummaruskerk (7,1 miljoen euro); 4 Het onderhoud van het openbaar domein (6,8 miljoen euro); 5 De ontwikkeling van de Hoge Velden met de aanleg van 6 voetbalvelden voor jeugdvoetbal – waarvan enkele in kunstgras – en een Finse piste (4,6 miljoen euro); 6 Het archeologisch onderzoek van de Normaalschool (3,24 miljoen euro); 7 De restauratie van de Zwartzusters (2,3 miljoen euro); 8 De vergroening van het wagenpark (1,8 miljoen euro); 9 Energiebesparende maatregelen voor de stadsgebouwen (1 miljoen euro) en 10 Studie voor de bouw/verbouwing van het cultuurcentrum (0,6 miljoen euro).

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.