STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK: GASTSPREKER TIJDENS BLAUW APERITIEF

In de groene omgeving van het domein Ravenstein in de Marnixdreef, organiseerde de Open VLD Lier-Koningshooikt andermaal een blauw aperitief.

De aanwezigheid van Maggie De Block, Staatssecretaris  voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, wekte een ruime belangstelling op. Naast de trouwe Lierse achterban, waren ook tal van delegaties uit de ruime regio present.

Staatssecretaris Maggie De Block werd in zijn vertrouwde stijl ingeleid door uittredend voorzitter Louis Weckx, die bij beslissing van de gemeenteraad aangesteld werd als voorzitter van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Maggie De Block behaalde in 1988 aan de VUB het diploma van doctor in de genees-, de heel- en de verloskunde en verkreeg in 1991 haar erkenning als huisarts.

Sinds 1999 zetelt ze als volksvertegenwoordiger. Op 6 december 2011 werd ze benoemd als staatssecretaris. In een boeiende toespraak overliep ze haar verscheidene verantwoordelijkheden. Zo houdt ze van concrete realisaties en hanteert ze een duidelijke en heldere taal.

Op de eerste plaats streeft ze naar een humaan en correct asielbeleid, dat ook een verhaal is van rechten en plichten en van wetten en regels die moeten gerespecteerd worden.

Asielzoekers die internationale bescherming nodig hebben, moeten daadwerkelijk hulp krijgen. De laatste tijd wordt steeds meer ingezet op de vrijwillige terugkeer en de reïntegratie in het land van herkomst.

Inzake armoedebestrijding moet kort op de bal gespeeld worden en is een belangrijke rol weggelegd voor het lokale niveau. Sociale uitkeringen moeten terecht komen bij personen die ze echt nodig hebben.

Kort na haar aantreden werd ze geconfronteerd met schrijnende wintertoestanden en  moest ze opvang voorzien voor een grote groep daklozen.

Tenslotte verwees ze naar de verkiezingen die volgend jaar op het programma staan en nu reeds ruime aandacht krijgen in de media.

Vooraleer te genieten van een uitgebreide barbecue werd o.m. door Marleen Vanderpoorten nog hulde gebracht aan Louis Weckx, die na 10 jaar als voorzitter de fakkel noodgedwongen doorgeeft.

Hij bedankte op zijn beurt de bestuursleden, de mandatarissen, de medewerkers en de leden en in het bijzonder zijn vrouw Joske en Danny Potters, verantwoordelijke voor het secretariaat.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK