PROEFPROJECT NIEUW BERMBEHEERPLAN

Bermen langs straten, wegen, waterlopen of spoorlijnen vormen een onmisbaar leefgebied en soms een laatste toevluchtsoord voor veel dieren en planten. Een natuurvriendelijk bermbeheer creëert ruimte voor meer dierenleven, meer kleur van planten en bloemen. Bloeiende planten trekken insecten aan die op zoek zijn naar geschikte voedselbronnen als nectar en pollen. Een rijk insectenleven trekt dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Brede bermen met een afwisseling tussen hooiland, ruigtes en bosjes vormen een variatie aan biotopen en levensgemeenschappen. Een bloemrijke berm is mooi, maar zorgt voor minder plantenmassa en dus minder maaisel en op termijn zelfs minder maaien. Bloemrijke bermen zijn ook beter voor hooikoortslijders. Grasstuifmeel zweeft in de lucht, het stuifmeel van bloemen is zwaarder en doet dat niet.

Sinds het Bermbesluit van 1984 is de kwaliteit van de bermen er sterk op vooruit gegaan. Het Besluit bepaalt dat bermen niet voor 15 juni mogen gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben bepaalde soorten de kans gehad zaad te vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en kunnen ze het volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag een tweede maaibeurt pas na 15 september gebeuren. Heel uitzonderlijk mag er in het kader van de veiligheid afgeweken worden van de periode vastgelegd in het Bermbesluit. Het gebruik van pesticiden is uiteraard streng verboden.

De stad Lier gaat nu echter nog een stapje verder en heeft een bermbeheerplan laten opstellen door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Team Studie Natuur en Landschap van de Provincie Antwerpen. Daarin worden aangepaste maaidata of bijkomende maatregelen opgenomen die de natuur in en rond specifieke bermen nog meer kansen geven. Deze afwijkingen worden goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit bermbeheerplan bevat een analyse van de bermen in 101 straten op grondgebied Lier en Koningshooikt. De bermen worden in 5 categorieën ingedeeld met telkens een specifieke beheersvorm. Afhankelijk van de aanwezige vegetatie zal een berm dus op een ander moment en een andere manier gemaaid worden.

In het maaiseizoen van 2022 zal de nieuwe manier van onderhoud getest worden in een beperkt aantal straten. Er werden 10 straten vastgelegd waarvoor ANB een afwijking heeft goedgekeurd en waarvoor de eerste maaibeurt zal plaatsvinden tussen 15 mei en 15 juni. Het proefproject betreft de beheereenheden Anderstad, Bloemmolens, Bremstraat, Hagenbroeksesteenweg, Hazendonk, Hondsstraat, Liersebaan, Mallekotstraat, Mechelbaan en Putsesteenweg.

Dit proefproject zal ons de nodige inzichten geven om tegen het maaiseizoen van 2023 de adviezen in het bermbeheerplan volledig te implementeren.

Bevoegde schepen: B.Wollants

Info: Technisch bureau openbaar domein – groen, 03 8000 300

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 21 april, 2022
Einddatum: 
donderdag, 21 april, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK