INTERZONALE ANTI-INBRAAKACTIE IN LIER

Bij het begin van 2014 werd tussen de politiezones van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de interzonale samenwerking. Samen met de politiezones van Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist-op-den-Berg, Klein-Brabant, Lier, Mechelen en Willebroek, werd de intentieverklaring mede onderschreven door de Procureur des Konings, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie. Het is de bedoeling de onderlinge geïntegreerde werking te bevorderen en te streven naar een win-win situatie om de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder te verbeteren.

De intentieverklaring behelst zowel operationele als niet-operationele aspecten. Op operationeel niveau wordt bekeken hoe er kan samengewerkt worden in de verschillende domeinen van de basispolitiezorg. Dit kan o.m. door gezamenlijke acties op te zetten bij de aanpak van bepaalde fenomenen en dit over de grenzen van de eigen politiezone heen. Op het niet-operationele niveau kan worden samengewerkt op het vlak van de logistiek – gezamenlijke aankopen -, de human ressources – informatiedeling -, infrastructuur, middelen, informatica enz.

De deelnemende partners leveren hun bijdrage binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden. Zodoende blijft de werking in de eigen zone steeds ten volle gegarandeerd. Om uitvoering te geven aan de principes uit de intentieverklaring worden er concrete afspraken gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ‘taskforce operationele samenwerking’ die in Lier opgezet werd.

De taskforce die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke deelnemende partner, organiseert gecoördineerd en informatiegestuurd toezicht waar en wanneer mogelijk of aangewezen. In de praktijk betekent dit dat ongeveer één keer per week een gezamenlijke actie wordt ondernomen voor de bestrijding van een bepaald fenomeen. In eerste instantie wordt ingezet op de problematiek van de inbraken. De actie gaat door op het grondgebied van telkens een andere zone, die daarbij bijstand krijgt van de andere zones.

Alle partners leveren een bijdrage. Zo zorgt het arrondissementeel informatiekruispunt voor de meest recente informatie over de bestreden fenomenen. Het communicatie- en informatiecentrum Antwerpen zorgt voor de ondersteuning van het radioverkeer, maar eveneens dat de op dienst zijnde patrouilles in de zones die niet deelnemen aan de actienauwkeurig aangestuurd worden en  wederzijds bijstand verlenen wanneer dit aangewezen is. Ook het interventiekorps van de federale politie neemt deel aan de actie wanneer dit mogelijk is.

De deelnemende politiezones leveren personeel en middelen om een geïntegreerd dispositief te realiseren op het terrein van de ‘gastzone’. Zodoende is niet alleen de actie van belang, maar ook de onderlinge samenwerking en een gezamenlijke aanpak onder het bevel van één leidinggevende.

Bij de actie in Lier waren personeel en middelen betrokken van de politiezones Berlaar-Nijlen, Heist, Mechelen, Bodukap en Lier, evenals een interventiekorps van de federale politie. De politiezone Mechelen zorgde voor een mobiele ANPR camera. De anti-inbraakactie had plaats aan de Aarschotsesteenweg ter hoogte van het Azelhof en aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de wijk Zevenbergen. De focus was gericht op verdachte handelingen en ontrading naar inbrekers toe. 

Begindatum: 
woensdag, 5 november, 2014
Einddatum: 
woensdag, 5 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK