HISTORISCHE BARBARAVIERING IN STADHUIS

De traditionele viering van het naamfeest van Sint-Barbara, de patrones van de brandweer, had ditmaal wel een bijzonder karakter. Het was immers de laatste viering van het brandweerkorps van de hoofdpost Lier en de voorpost Ranst. Vanaf 1 januari 2015 gaat de federale hervorming van de brandweerdiensten van start en treden de grotere zonale structuren in voege.

De leden van het brandweerkorps en de andere genodigden werden in het Lierse stadhuis welkom geheten door burgemeester Frank Boogaerts. De burgemeester prees de gedrevenheid van de leden van het korps, die met succes weer talrijke tussenkomsten uitgevoerd hebben. Gelukkig bleven Lier en Ranst gespaard van groot onheil. Zowel het gemeentebestuur van Lier als dit van Ranst heeft ook in 2014 duidelijk geïnvesteerd in brandweermaterieel. Zo werd in Ranst een nieuwe tankwagen-autopomp aangekocht en werden nieuwe signalisatiewagens gefinancierd door de hulpverleningszones. Inzake personeel werd in Lier de aanwerving van 6 vrijwilligers goedgekeurd.

Een belangrijk deel van de toespraak van de Lierse burgemeester had betrekking op de komende zonevorming, die een grote impact heeft op de voorpost Lier en de voorpost Ranst. Lier wordt ondergebracht in de zone Rivierenland; Ranst in de zone Rand. Het betreft hier blijkbaar een unieke situatie in ons land. Met voldoening blikte hij terug op de jaren van samenwerking en goede verstandhouding. Nu moet evenwel de blik gericht worden op de nieuwe zonestructuren, waarbij de gemeenten niet langer bevoegd zijn voor hun brandweerdienst.

De vergaderingen van de zone Rivierenland werden steeds in Mechelen gehouden. De besprekingen verliepen niet altijd even gemakkelijk, omdat verschillende werkwijzen, grote en kleinere korpsen, beroeps- en vrijwilligerskorpsen met elkaar moesten verzoend worden. Uiteindelijk is de hervorming bedoeld om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren.

Kapitein-dienstchef Luc Morrens blikte vervolgens vooreerst terug op 2014, dat ook hij bestempelde als een overgangsjaar naar de komende hervorming in zonale hulpverleningszones. In 21014 waren geen in het oog springende tussenkomsten voor brandbestrijding of ongevallen noodzakelijk. Evenmin deden zich noemenswaardige stormen of windhozen voor en bleven Lier en Ranst gespaard van wateroverlast. Wel werden talrijke tussenkomsten voor zgn. medische evacuaties uitgevoerd, waarbij patiënten met behulp van de brandweer-elevator uit hun woning of appartement werden geëvacueerd, vooraleer ze vervoerd werden naar het ziekenhuis.

Inzake materieel hebben Lier en Ranst hun financiële inspanningen verder gezet. Zodoende kon het bestaande materieel optimaal onderhouden worden en konden enkele wagens heringericht worden. Bovendien werd geïnvesteerd in warmtebeeldcamera’s, signalisatie-uitrustingen, oefenmaterieel en specifiek materieel voor interventies te water. Het hele jaar door kon gerekend worden op de inzet van vele gemotiveerde brandweerlieden. Het potentieel zal nog dit jaar versterkt worden met nieuwe stagiairs.

Wat de overgang naar de zonale structuren betreft, zullen de volgende maanden nog belangrijke beslissingen moeten genomen worden. Deze hebben betrekking op o.m. de overdracht van materieel en gebouwen, de organisatie, de opleiding, de procedures en de vergoedingen.Namens de Ranstse gemeenschap bedankte burgemeester Lode Hofmans de stad en het brandweerkorps van Lier voor de samenwerking ten bate van de bevolking.

Begindatum: 
vrijdag, 5 december, 2014
Einddatum: 
vrijdag, 5 december, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK