GEMEENTERAAD BUIGT ZICH OVER MEERJARENPLAN EN BUDGET 2022

De stad en het OCMW van Lier hebben in 2019 het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opgemaakt. Het meerjarenplan vormt de basis voor het gevoerde beleid. Minstens éénmaal per jaar wordt het meerjarenplan aangepast om de initiële ramingen te herzien of bij te sturen en wordt het budget voor het volgende jaar vastgelegd. Op 20 december wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hierbij stelt de stad een duurzaam financieel beleid voorop. De voorbije twee jaar werd met veel veerkracht de corona-pandemie opgevangen en de vaccinatiecampagne in goede banen geleid. Daarnaast bleef de reguliere werking verder doorlopen. Via de nodige bijsturingen wat zowel de uitgaven als de inkomsten betreft, behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Voor 2022 wordt een investeringsbudget van 28.918.730 euro uitgetrokken. De renovatie van het Zwartzusterklooster, de interieurrestauratie van de kerk van het H.-Hart en de uitbreiding van de aula Kloosterheide, worden afgerond. De gefaseerde renovatie van het begijnhof en van de Sint-Gummaruskerk en –site krijgt een vervolg. Zijn verder voorzien: renovatiewerken aan de kerk van de H.-Familie, de archeologiewerken aan het ‘Academisch Kwartier’ (Normaalschoolsite), de opstart van de aanleg van de ontsluitingsweg van de site Hoge Velden en weg- en rioleringswerken in de Schollebeekstraat, de Berlarij, de Bosstraat, de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat. Langs de Aarschotsesteenweg starten de werken voor de aanleg van een veilig fietspad. 

De inkomsten worden voor 2022 begroot op in totaal 118,5 miljoen euro, waarvan 40,5 miljoen euro van de Vlaamse en  de Federale overheid. De opbregst van belastingen (aanvullende belasting op de personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing …) wordt geraamd op 32.715 miljoen euro. Andere bronnen van inkomsten zijn de werkingsontvangsten, verkopen patrimonium en andere, voor een geraamd totaal van 45.245 miljoen euro. De uitgaven worden begroot op een totaal van 118, 4 miljoen euro. Belangrijkste posten zijn infrastructuur (29,3 miljoen euro), welzijn en sociale dienstverlening (25,2), algemeen bestuur (23,3), vrije tijd (18,5), brandweer en politie (9,5), algemene financiering (8,8), wonen, leven en ondernemen (3,8). 

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
dinsdag, 14 december, 2021
Einddatum: 
dinsdag, 14 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK